VHcs꒚
928~
n
Hcs`
995~
n
Hcs암 n 928~ Hcs` n 995~
Hcs`c
1250~
n
HcsV
1990~
n
Hcs` n 1250~ HcsV n 1990~